Kampanya Reseller Paketleri Aylık 9.99 TL Kısa Süreliğine - Sona erme tarihi 30 Temmuz 2019 Reseller Paketlerimiz

Sunucu Hizmetleri Sözleşmesi

Odea Web Teknolojileri Satış ve Pazarlama VPS ve dedicated sunucu hizmet sözleşmesidir. Sisteme kayıt (üye) olan, VPS ve dedicated sunucu siparişi veren yada satın alan her türden (bireysel/kurumsal/resmi) müşteri burada yer alan sözleşme şartlarını peşinen kabul etmiş sayılır.

MADDE 1. TARAFLAR

İşbu sözleşme Odea Web ile Müşterileri (Bundan böyle Müşteri olarak anılacak) arasında aşağıda belirtilen şartlar dahilinde imzalanmıştır.

MADDE 2. KONU

Bu sözleşmenin konusu, Müşteri'nin maliki olduğu, kiraladığı veya meşru bir izin veya lisans ile kullandığı özel internet alan isimleri (Alan Adı) ile, istihdam ettiği kişilere, Müşteri'nin şubelerine veya ticari temsilcilerine ait olan veya kullanım hakkı yasal olarak elde edilmiş olan internet alan isimleri (Alan Adı), Müşteri'nin dilediği şekilde dizayn ettiği, yaptırdığı web sayfaları ve bilumum bilginin elektronik ortamda, Müşteri'nin kendine ait olan bir veya daha fazla Sunucu üzerinden ve Odea Web'in mevcut sistemlerini kullanarak haftada 7 gün 24 saat kesintisiz, Odea Web teknik elemanlarının desteğinde internet ortamında yayınlanması ve buna ait hizmetlerin verilmesidir.

MADDE 3. TANIMLAR

Bu sözleşmede geçen tanım ve kısıtlamalar aşağıdaki gibi alınacaktır:
BİLGİ (DATA) : İnternet ortamında erişilebilir olarak sunucu üzerinde muhafaza edilen ve zaman zaman değiştirilerek ekleme veya çıkarmalar yapılabilen her türlü renkli, renksiz, hareketli, sabit resim grafik veya sesli dijitalize edilmiş bilgi nitelikli her şey
DEDICATED : Odea Web'e ait olan sunucu'ler üzerinde Odea Web mevcut sistemleri üzerinde yapılan hosting.
ALAN ADI : İnternet ortamında yayınlanan elektronik bilgilere erişimi mümkün kılan ve bu bilgilerin bulunduğu alanın alan isimleri.
FIREWALL : Sunumun gerçekleştiği sistemlere internet üzerinden istenmeyen erişimleri engelleyen yazılım ve/veya donanımdır.
HOST : Sunucu nitelikli internet ortamına sunulan bütün bilgiyi muhafaza eden bilgisayar ve bu bilgisayarı muhafaza eden.
İNTERNET SERVİSLERİ : Odea Web'e erişen müşteri ve/veya onaylı kullanıcılarına sunulan DNS (primary ve secondary), telnet, mail, SMTP, MIME, INN/USES news, www, Gopher, Veronica, archie, FTP, Unix Tools, communications (finger, ping, whois, talk), internet relay chat gibi servisleri içeren uygulama servisleri.
NETWORK : İnternet ortamında web sayfalarını ve içerdiği her türlü bilgiyi muhafaza etmek ve sürekli yayınlamak için kullanılan, mevcut kablolu hatlar ile web sayfalarının internet ortamında kesintisiz olarak ulaşılabilirliğini, kayıtlı bilgilerde değişiklik yapmak ve bütün bilginin yayınını sağlayan Odea Web tarafından organize edilip çalıştıran elektronik donanım ve ürünlerdir.

MADDE 4. ODEA WEB'İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ve SORUMLU OLMADIĞI HALLER

4.1. Sunucu'larda meydana gelebilecek donanımsal veya sanal arızaların giderilmesi Odea Web'in sunucu hizmetlerini satın aldığı (ResellerClub) tarafından yapılacaktır.

4.2. İnternet servis sağlayıcısına ait hatlarda meydana gelen arızalar halinde, Odea Web sisteminin çalışması için gerekli başvuru ve arıza takip işlemini kendisi gerçekleştirecek veya ResellerClub'a iletecektir.

4.3. İnternet servis sağlayıcısı ve Odea Web'in anlaşmalı servis sağlayıcıları tarafında her ne sebeple olursa olsun meydana gelecek arızalar ve Odea Web'in kontrolünde olmayan erişim problemi ve gecikmelerden Odea Web sorumlu tutulamaz.

4.4. Odea Web, Müşteri'nin arzu ettiği bütün bilgi ve belgenin internet ortamına sunulması için gerekli olan dosya erişim şifresini (ftp) müşteriye verecektir. Sunucu üzerinde bulunan, eklenen, çıkarılan bilgi, belge ve yazılımların kurulumu, lisansları, ayarlanması ve yazılım ile ilgili işler ve çıkacak bütün sorunlar Müşteri'nin sorumluluğunda olup her halukarda, Müşteri'nin yaptıkları ve sunduğu bilgilerden Odea Web sorumlu olmayıp, sunulan bilgi ve belgelerin üçüncü şahıslar nezninde bir zarara sebep olması halinde herhangi bir şekilde Odea Web aleyhinde idari, hukuki veya cezai yollara başvurulması halinde Odea Web'in uğrayacağı tüm zararlardan Müşteri sorumlu olup, müşteri kendisine yapılacak yazılı bildirimden itibaren 15 (on beş) iş günü içerisinde nakten ve bir kerede tazmin etmekle mükelleftir.

4.5. Sunucularda meydana gelebilecek donanımsal arızalardan tamamen Odea Web'in hizmet aldığı ResellerClub sorumlu olacak ve arızanın giderilmesi için çalışma yapacaktır. Çalışma süresi içerisinde Müşteri'ye herhangi bir kesinti ödemesi veya tazmin ödemesi yapılmayacaktır.

4.6. Odea Web sunucular üzerinde sistemsel olarak yedekleme yapmaktadır. Müşteri kendi yedeğini almakla yükümlüdür. Yedek alınmaması nedeniyle yaşanacak veri kayıplarından Odea Web sorumlu tutulamaz.

4.6.1 Odea Web VPS sunucularında günlük, haftalık ve aylık olarak ücret karşılığında opsiyonel yedekleme hizmeti sunulmaktadır. Günlük sunucu yedekleme sisteminde haftada 7 yedek noktası bulunur ve son 7 yedek saklanmaktadır. Haftalık yedek sisteminde her haftanın ilk günü yedek alınır ve son 4 yedek saklanmaktadır. Aylık yedek sisteminde ise her ay 1 adet yedek alınmakta olup, yıl içerisinde geriye yönelik 12 yedek saklanmaktadır. Yedek alma hizmetinde sadece "public_html" kök dizin yedeği alınmaktadır. Yedek alma esnasında meydana gelebilecek problemlerden yada arızalı veya problemli yedek içeriğinden firmamız sorumlu tutulamaz.

4.7. Müşteri'ye ait web ortamına açılacak sayfalardaki bilgi ve içeriklerden Odea Web sorumlu olmayacaktır. Yayınlanan web sayfalarının içeriği ile ilgili olarak çıkacak Müşteri ve üçüncü şahısların dahil olduğu her türlü ihtilafta Odea Web'e sorumluluk tevcih edilmeyecek ve sorumluluğuna gidilmesi halinde Odea Web hizmeti durdurma hakına sahip olacaktır. Üçüncü şahıslar tarafından Odea Web'in sorumluluğuna gidilmesi halinde bütün yükümlülük Müşteri'ye ait olup Odea Web'in bütün maddi ve manevi zararları Müşteri tarafından tazmin edilecektir.

4.8. Müşteri tarafından web sitesinde yapılacak olan her türlü faaliyetten kaynaklanan her türlü hukuki ve kamusal mükellefiyet Müşteri'ye ait olup, müşteri ile Odea Web arasında bu konuda ayrı ve bir sözleşme imzalanmadığı müddetçe yapılan faaliyetten doğacak her türlü hak, alacak, borç ve mükellefiyet Müşteri'ye aittir. Odea Web ve Müşteri birbirinin acentesi, vekili veya ticari mümessili değildirler.

4.9. Uptime Garantisi: Odea Web, mücbir sebepler, Odea Web'in servis sağlayıcıları veya müşteriden kaynaklanan arızalar dışında, sistemlerinin bir yıl boyunca %99 oranında çalışır ve erişilebilir durumda olacağına taahhhüt eder. Odea Web'in yapacağı bakım, yedekleme işlemleri veya yeni yazılım ile cihazların devreye alınması esnasında meydana gelebilecek aksamalar kesinti olarak değerlendirilmeyecektir. Bu işlemler müşteriye önceden (ekstrem durumlar hariç) haber verilmek kaydıyla tek taraflı olarak Odea Web'in belirleyeceği tarih ve saatte yapılacaktır. Bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak haberli kesintiler, garanti edilen uptime süresinden muaftır.

MADDE 5. MÜŞTERİ'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Odea Web'e ait sunucu veya network sisteminde muhafaza edilecek web sayfalarını, sunucu ve network sistemi üzerinden 3.kişi veya firmalara gönderilecek her türlü bilgi, belge, dijital veri ve elektronik postanın (e-posta) bu sözleşmedeki amaçlar ve yasal faaliyetler için kamu düzenine aykırılık teşkil etmeden dizayn ederek kullanacağını kabul ve taahhüt eder.

5.2. Müşteri, işbu sözleşme uyarınca kendine sağlanan hizmet ve imkanları Odea Web'in onayı olmaksızın üçüncü kişi ve kuruluşlara devredip kullandırmayacağı gibi bu durumda Odea Web'in elde etmesi mühtemel menfaati tazminle mükelleftir.

5.3. İnternet ortamında yayınlanan web sayfaları ile ilgili bütün ekleme ve çıkarmalar Odea Web'in vereceği şifrelerle Müşteri tarafından yapılacak olup bu arada ortaya çıkabilecek her türlü telif haklarına ait mali ve hukuki yükümlülük, Müşteri tarafından üstlenilecek olup Odea Web her zaman bu yükümlülüklerin ve üçüncü şahıslarla ilgili doğacak ihtilaflardan bağımsız olacak, sorumluluğuna gidilmeyecektir. Buna rağmen herhangi bir sebeple Odea Web aleyhinde idari, hukuki veya cezai takibata girişilmesi halinde Müşteri Odea Web'in uğrayacağı tüm zararı tazminle mükellftir.

5.4. Odea Web tarafından sunucu'larda bulundurulan Müşteri'ye ait Web sayfaları ve internet sitesinde lisanssız yazılım kullanılmaz, kullandırılmaz, telif hakları ve sair fikri mülkiyetle ilgili yasaları ihlal edici korsan yazılım dağıtımı yapılamaz. Kurulu olan yazılımların ve ilerdeki tarihlerde kurulacak olan yazılımların lisanslarının ve faturalarının birer kopyasının işbu sözleşme geçerli olduğu sürece Odea Web'e verilmesi gerekmektedir. Müşteri ilgili lisans ve fatura kopyalarını elde ettiği tarihten sonra 30 gün içinde Odea Web'e ulaştırmayı kabul ve taahhüt eder. Lisans sahibi ile Müşteri arasında doğacak tüm ihtilaflardan Müşteri sorumlu olacaktır. Her halükarda Müşteri kullanacağı yazılımların Odea Web tarafından onayını almadan kullanmayacaktır.

5.5. Odea Web tarafından muhafaza edilen sunucu'larda gelecek saldırılara ve bilgi hırsızlığına karşı Müşteri, Odea Web tarafından kurulan güvenlik sistemine riayet etmek ve gizliliği korumakla yükümlüdür. Odea Web'in aldığı veya alınmasını önerdiği önlemlere rağmen Müşteri gereken dikkat ve özeni göstermez ve sitesinin, bilgilerinin, maillerinin, belgelerinin kısmen veya tamamen zarar görmesine neden olursa bundan münhasıran Müşteri sorumludur. Müşteri'nin yeterli derecede özen göstermemesi veya ihmali halinde sorumluluğu, kendi sitesi ile beraber Odea Web ve üçüncü şahısların da göreceği zararların tazminini kapsar.

5.6. Müşteri, internet ortamında ticari kullanıma açık olmayan platformlarda her hangi bir amaçla toplu tanıtım, yüklü ve talep edilmeyen postalama ve benzeri aktivitelerde bulunamaz. İçinde hareket ve pornografi ve diğer yasa dışı mesajlar ile toplum güvenliği bozacak, Anayasal rejim ve devlet aleyhine, kişilik haklarına saldırı mahiyetine veya toplumun genel ahlakına aykırı mesajlar gönderemez. Müşteri İnternet kanalında bilgi edinme hizmetini alırken, yürürlükteki, T.C. Yasaları ve hükümlerini, resmi mercilerin sıfat ve kararlarını ihlal etmemeyi, aksi halde her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul eder. Müşterinin bu madde hilafına hareket etmesi halinde Odea Web'in uğrayacağı doğrudan veya dolaylı tüm zararı tazminle mükellef olduğu gibi ayrıca 5.000 USD (beş bin amerikan doları) cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

5.7. Bu sözleşme bağlamında sözleşmeye konu kiralık hatta meydana gelen Türk Telekom A.Ş ve/veya Turkcell Superonline'dan ve/veya Odea Web'in servis sağlayıcılarından kaynaklanan kesinti ve gecikmeler mücbir sebep sayılacak olup, taraflar birbirlerinin bu kesinti ve gecikmelerden dolayı sorumluluk cihetine gidemeyeceklerdir.

5.8. Müşteri ödemeleri zamanında ve tam olarak hizmet fiyatlarına bağlı olarak yapmakla yükümlüdür.

5.9. Yukarda Madde 4.9. ile ilgili olarak Müşteri, hukuken ve ekonomik olarak doğacak sorun ve sorumlulukların tek muhatabı olacağını Odea Web'in Müşteri'ye ait reklam işleri ve alt müteahhitlik hizmetlerinden zarar görmesi halinde bunu tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

5.10. Odea Web tarafından müşteri'ye fatura ile tahakkuk ettirilen ücretlerin süresi içerisinde ödenmemesi halinde Amerikan Doları için aylık %12 gecikme faizi uygulanacaktır. Müşteri'nin tahakkuk eden ücretleri ve gecikme faizini son odeme tarihinden itibaren onbeş (7) gün içerisinde ödememesi durumunda ihtara gerek kalmaksızın Müşteri'ye verilen hizmetler Odea Web tarafından her zaman durdurabileceği gibi, sözleşme Odea Web tarafından bildirimsiz olarak tek taraflı olarak feshedilebilecektir. Sözleşmenin feshi halinde birikmiş bütün ücret ve gecikme faizleri muaccel hale gelip Müşteri tarafından derhal ödenecektir. Sözleşmenin feshi ile Odea Web'in başlatacağı takipler dolayısı ile Müşteri fiili ödeme tarihine kadar veya sürecek takip boyunca da Amerikan Doları üzerinden aylık %12 temerrüd faizi ve ilaveten toplam alacağı %100 tutarında avukatlık ücretini ve yasal takip masraflarını Odea Web'e ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

5.11. Müşteri işbu sözleşme ile Odea Web'in temsilcisi, acentesi, ticari mümessili, ortağı, çözüm veya iş ortağı gibi unvan ve statüleri kazanmayacağını kabul eder, kendini üçüncü şahıslarla karşı bu şekilde tanıtamaz.

MADDE 6. ÜCRET ve ÖDEME

6.1. Müşteri, Odea Web tarafından sunulan hizmetler karşılığı olarak ücret ödeyecek olup, hizmetin bedeli, Odea Web ve Müşteri arasında yapılan bu akde ek olarak edilecek MüşteriNİN Odea Web'e ait web siteleri üzerinden sipariş verdiğinde web sitede belirtilen ücret ve bedeller esas alınarak tayin edilecektir.

6.2. Müşteri, Odea Web faturalarını hizmetin verilmesinden önce dönemsel olarak peşin ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Odea Web tarafından kesilecek fatura bedelleri Müşteri tarafından faturalarının alınmasını izleyen 7 gün içerisinde Odea Web'in banka hesap numaralarından birine yatırılacaktır. Faturalar, ödeme tarihindeki ABD Doları'nın serbest piyasa döviz satış kuru esas alınarak TL üzerinden düzenlenecektir. KDV faturada ayrıca ilave edilecektir.

6.3. Odea Web'in vereceği hat kira, sunucu kira ve/veya web-hosting hizmetlerine ait faturalar sözleşme imzalandıktan sonra üç gün içinde ilk ay/yıl için peşinen kesilip tahsil olunur.

6.4. Odea Web faturaları, kiralanan hat erişme açıldıktan sonra düzenlenir ve ödeme koşulu ekte farklı bir düzenlemeye tabi değilse her ay peşin olarak tahsil edilir.

6.5. USA servis sağlayıcısının ve ilgili vergiler nedeniyle oluşacak artırımlar hariç, fiyat artış piyasa koşularına göre Odea Web tarafından Müşteri'ye 30 gün önceden bildirilecektir. Müşteri, Odea Web'in Türk Telekom'a veya servis sağlayıcılarına ödemek zorunda olduğu ücretlerde oluşacak artışları aldığı hizmetle oranla aynen üstleneceğini ve hizmet ücretini değişikliğin yürürlüğe girdiği andan itibaren artacağını kabul ve taahhüt eder.

6.6. Müşteri ödemeleri zamanında ve tam olarak yapmakla yükümlüdür gecikme durumunda ayrı bir ihtara gerek kalmaksızın aylık %12 gecikme faizi ödemeyi kabul eder.

MADDE 7. GİZLİLİK

Müşteri, Odea Web hakkında öğrendiği her türlü bilgiyi korumayı ve saklamayı kabul eder. Elde edilen veya hizmetin icrası sırasında ya da Odea Web tesislerindeyken Odea Web kaynaklarına/sistemlerine erişim yoluyla vb. Şekilde elde edilen her türlü yazılı, sözlü, elekronik vb. gizli bilgiyi bu sözleşmenin icrası dışında herhangi bir sebeple kulanmayacak, herhangi bir üçüncüsü şahıs veya kuruluşa açıklamayacak koruyacaktır. Gizli bilgi; tüm Servis Ürünlerini; Odea Web tarafından gizli olduğu bildirilen her türlü bilgiyi; Odea Web'in iştigal ettiği her türlü iş (bunların keşfi, icadı araştırması, geliştirilmesi, imali ve satişi dahil), proses veya genel ticari faaliyetler (satış maliyetleri, kar, fiyatlandırma metodları, organizasyon ve personel listesi dahil) ile ilgili her türlü bilgiyi ve bu madde kapsamında aksi belirtilmedikçe Odea Web bilgi kaynaklarına / sistemlerine (bilgisayar, iletişim ağı, her türlü iletişim aracı dahil) erişim yoluyla elde edilen bütün bilgi veya verileri sayılanlara sınırlı olmak kaydıyla kapsamaktadır. Müşteri bu maddenin hilafına davranması halinde Odea Web'in bundan kaynaklanan tüm zararlarının yanı sıra her bir ihlal için 5000 Amerikan Doları cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu yükümlülük sözleşmenin her hangi bir nedenle sona ermesi halinde de geçerli olup, Müşteri doğrudan veya dolayısıyla Odea Web'in faaliyet konusu alanlarda 5 yıl süre ile faaliyet göstermemeyi kabul ve taahhüt eder.

MADDE 8. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ ve FESHİ

8.1. İşbu sözleşme imzası tarihini müteakip hizmetin başlamasının Odea Web tarafından Müşteri'ye ihbar edilmesi ile yürürlüğe girecek ve yukarıdaki maddelerde belirtilen şartlarda yürürlükte kalacaktır. Belirtilen sürenin bitiminden 7 gün önce taraflarca fesih ihbarında bulunulmadıkça, sözleşme otomatik olarak aynı süre için ve aynı koşulara uzar. Tarafların karşılıklı mutabakatı ile sözleşme ve varsa eklerinde günün değişen şartlarını yansıtacak şekilde değişiklik yazılı olarak yapılabilecektir.

8.2. Aşağıdaki sebeplerden dolayı sözleşme Odea Web tarafından ihbara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedilebilecektir.
a-) Odea Web'in yazılı mutabakatı alınmadan Müşteri'nin alınmakta olduğu hizmetleri veya bu sözleşme ile kendisine tanınan hakları tamamen veya kısmen devretmesi.
b-) Müşteri aleyhine iflas kararı alınması veya ödemelerini tatil edilmesi.
c-) Müşteri'nin bu sözleşmenin Gizlilik maddesini ihlal etmesi.
d-) Müşteri'nin madde 5.10'da öngörüldüğü üzere, Odea Web tarafından sağlanan hizmetlerin bedelini ödemekte temerrüde düşmesi.

MADDE 9. SUNUCU ÜZERİNDE KULANILACAK YAZILIMLARIN LİSANS ve FATURA KOPYALARI

Müşteri tarafından kullanılacak ve web sayfasında kullandırılacak bütün yazılımlar bir ek halinde sözleşmenin imzası ile mevcut olanlar 15 gün içinde, yeni alınacak olanlar da Madde 5.5 uyarınca fatura tarihini müteakip 30 gün içinde Odea Web'e sunulacaktır.

MADDE 10. ANLAŞMAZLIKLARIN HALLİ

İşbu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasından kaynaklanan her türlü ihtilafta Üsküdar Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

MADDE 11. TEBLİGAT

Müşterin kayıt/başvuru sırasında verdiği bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ve beyan eder. Müşterinin elektronik posta adresine (e-posta) yapılan tüm bildirimler, tebligat kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca müşteriye yapılmış sayılır. Müşteri iletişim e-posta adresini güncel tutmakla, adres değişikliklerini servis sağlayıcıya yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde, sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresine ve diğer adreslere yapılan bildirim, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca bizzat müşterinin kendisine yapılmış addedilir.

10- YETKİLİ MAHKEME, ŞİKAYET ve İCRA DAİRELERİ

10.1: İş bu sözleşme bununla birlikte 10 madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma, siparişin internet (sanal ortam) üzerinden gönderilmesi ile yada VPS veya dedicated sunucu siparişi verildiği anda gerçekleşmiş kabul edilir). Odea Web gerek gördüğü taktirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Müşteri bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

10.2: Firmamıza ait yasal olarak kanıtlanmamış bir konu olmadan, internet, sosyal medya ve yazılı basın üzerinde açıldığı tespit edilen herhangi bir şikayet tespit edilmesi halinde, ilgili müşteriye ait olan aktif hizmetler askıya alınabilir/durdurulabilir. Doğabilecek her türlü zarardan firmamız sorumluluk kabul etmemektedir. İlgili müşteri hakkında bu durum üzerine yasal yollara başvurulabilir. Müşteri bu durumu ürün veya hizmet siparişi verdiği andan itibaren beyan, kabul ve taahhüt eder.

10.3: İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.